ส่วนประกอบโปรแกรม DevC++

 

              
        การเรียกใช้ Dev-C++ ทำได้ทำนองเดียวกับการเรียกใช้โปรแกรมอื่น ๆ  เช่น เรียกที่ Start All Programs >Bloodshed
Dev-C++ คลิกที่  Dev-C++ ดังรูป
 
 
จะได้หน้าต่างโปรแกรม Dev-C++  ดังรูป
                                 ซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับโปรแกรมอื่น ๆ ในที่นี้จะกล่าวถึงเมนูและคำสั่งที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น
 เมนู File

 

                        เมื่อเปิดขึ้นมาครั้งแรกจะมีลักษณะ และเลือกคำสั่ง New จะได้ ดังรูป

 

คำสั่ง New ใช้สร้างไฟล์ใหม่ เมื่อเลือก คำสั่ง Source File (มีคีย์ลัด Ctrl+N) ใช้สำหรับสร้างไฟล์เพื่อเขียนคำสั่งในโปรแกรมที่จะสร้างขึ้น ซึ่งจะใช้ในการเรียนการสอนในวิชานี้ จะได้หน้าต่างดังรูป

 

เมื่อเขียนคำสั่ง หรือ รหัสโปรแกรม จะได้หน้าต่างโปรแกรมในลักษณะ ดังรูป


เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จหรือต้องการบันทึกไว้เพื่อป้องกันการเสียหาย การบันทึกครั้งแรกใช้คำสั่ง File > Save As… หรือถ้าใช้คำสั่ง File > Save กับไฟล์ที่ไม่มีการบันทึกมาก่อน โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง ของ คำสั่ง File > Save As… ดังรูป


                         ในช่อง Save in:  เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์ ในช่อง Save as type: เลือก C source files(*.c) ในช่อง File name: ตั้งชื่อตามต้องการ เพื่อความมั่นใจให้ใส่ส่วนขยายของไฟล์เป็น .จะได้ไฟล์ source code ของโปรแกรมที่จะเป็นภาษา C ถ้าไม่กำหนดให้ถูกต้อง จะมีส่วนขยายเป็น .cpp ซึ่งเป็นไฟล์ ของ Source code ในภาษา C++ ซึ่งมีรายละเอียดบางประการต่างไป จึงต้องระวังในเรื่องนี้

เมนู Execute

             เมนูนี้ใช้สำหรับเพื่อเปลี่ยนคำสั่งให้เป็นภาษาเครื่องและทดลองสั่งให้โปรแกรมโดยไฟล์ที่จะใช้ในเมนูนี้ จะต้องเป็นไฟล์ที่บันทึกมาก่อนแล้ว เมื่อเปิดเมนู Exucute จะได้หน้าต่างดังรูป

                 คำสั่งที่ต้องใช้ประจำคือ Compile กับ Run  คำสั่ง Compile เป็นการไปสั่งให้ compiler (ของภาษาซีที่เราเลือกไว้ ของ Dev-C++ ) เปลี่ยนคำสั่งที่เราสร้างไปเป็น ภาษาเครื่อง แล้วตามด้วยสั่งให้ Linker ชุดเดียวกันทำให้ภาษาเครื่องที่ได้รวมกับคำสั่งอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ได้โปรแกรมที่สามารถทำงานได้ ถ้ามีปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่ได้โปรแกรมที่สามารถทำงานได้ เช่น เขียนคำสั่งผิด จะแสดงความผิดพลาด ลักษณะดังรูป


                            ถ้าโปรแกรมที่เขียนสามารถ compile ได้สำเร็จ แม้จะมีข้อผิดพลาดแต่เป็นข้อผิดพลาดที่ไม่มีปัญหาต่อการ compile จะได้หน้าต่าง ดังรูป ปิดหน้าต่าง Compile Progress เพื่อทำงานต่อไป                        คำสั่ง Run เป็นคำสั่งให้โปรแกรมที่ Compile แล้วทำงานเพื่อทดลองดูผลการทำงานของโปรแกรม โปรแกรมที่จะใช้คำสั่งนี้ได้ต้องผ่านการ ใช้คำสั่ง Execute Compile มาแล้ว

เมนู Tools

 

                        เมนูนี้มีคำสั่งหลายคำสั่ง ดังรูป


                    คำสั่งต่าง ๆ ในเมนูนี้ก็มีประโยชน์แต่ในการเรียนการสอนในวิชานี้ไม่ใคร่ได้ใช้ ขอแนะนำคำสั่งเดียวเพื่อความสะดวกในการแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อมีการเขียนคำสั่งผิด คือ คำสั่ง Editor Options เมื่อใช้คำสั่งนี้ ให้เลือก tab Display แล้วเลือกคำสั่ง Line Numbers ดังรูป


                    เมื่อ compile โปรแกรมแล้วมีข้อผิดพลาด โปรแกรมจะแจ้งว่าผิดพลาดที่บรรทัดใด ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถไปทำการได้ง่าย ๆ ไม่ต้องนับบรรทัด เพราะจะมีหมายเลขบรรทัดปรากฏอยู่  ดังรูป