ประวัติผู้สอน

   
                                                             
                                                   ชื่อ  นางสาวบุษยมาศ   นามสกุล  บุญเจริญ     
                                                   ชื่อเล่น  ปุ้ย
                                                   เกิดวันที่   29   สิงหาคม   พ.ศ.   2528 
                                                   เชื้อชาติ  ไทย    สัญชาติ ไทย      ศาสนา พุทธ


                                               ประวัติการศึกษา 
                                                    ม้ธยมศึกษา   :  โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด
                                                    ปริญญาตรี    :  บธ.บ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

                                               ประวัติการรับราชการ 
                                                    กรกฎาคม 2556 : รับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย  
                                                                                 โรงเรียนบ้านไชยราช  อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

                                      พฤศจิกายน 2558-ปัจจุบัน  : ครู คศ.1
                                                                                 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments