คำแนะนำก่อนใช้งาน

ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้

     1. ในการใช้บทเรียนผู้เรียนควรทำความเข้าใจไปทีละขั้นตอนโดยเริ่มจากการอ่านคำแนะนำนี้แล้ว อ่านผลการเรียนรู้รายวิชาเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนวิชานี้ที่แถบเมนูคำอธิบายรายวิชา
     2. เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของตนเอง ควรคลิกที่หัวข้อ แบบทดสอบก่อนเรียน ที่แถบเมนูหลักทางซ้ายมือ เพื่อลองทำแบบทดสอบไว้ใช้เปรียบเทียบพัฒนาการก่อนเรียนและหลังจากเรียนแล้ว
     3. ในการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนสามารถคลิกเลือกหัวข้อได้ตามลำดับ หรือ แล้วแต่ความต้องการของผู้เรียน หากเรียนแล้วไม่เข้าใจผู้เรียนสามารถคลิกเลือกเรียนซ้ำหัวข้อนั้น ๆ ได้จนกว่าจะเข้าใจ หัวข้อที่จะศึกษาอยู่ที่แถบเมนูหลักทางซ้ายมือมีดังนี้
  • วิธีการติดตั้งโปรแกรมDev C++
  • การตั้งค่าโปรแกรม Dev C++
  • ส่วนประกอบของโปรแกรม Dev C++
  • ประวัติภาษาซี
  • โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
  • ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
  • การแสดงผลออกทางหน้าจอ
  • การรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด
     4. เมื่อเรียนรู้จบในเรื่องนั้นแล้วผู้เรียนควรทำแบบฝึกหัดโดยคลิกหัวข้อ แบบฝึกหัด ของแต่ละเรื่องมี จำนวน 10 ข้อ
     5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนครบทุกเรื่องแล้ว ทำแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 20 ข้อ เพื่อวัดพัฒนาการการเรียนรู้ของตนเอง
     6. หากมีข้อสงสัยติดต่อครูผู้สอนทาง e-mail: bussayamart@nmk.ac.th


ข้อตกลงเบื้องต้น 

     1. ขนาดจอภาพที่เหมาะสมคือ 1024 x 768 pixels ขึ้นไป 
     2. ปุ่มเชื่อมโยงมีการทำงานดังนี้
                    สัญลักษณ์    หมายถึง กลับสู่หน้าแรก
                    สัญลักษณ์ https://sites.google.com/a/nmk.ac.th/bussayamart/hnwy-kar-reiyn-ru11หมายถึง ไปหน้าถัดไป 
                    สัญลักษณ์   หมายถึง ย้อนกลับไป 1 หน้า
      3. ถ้าต้องการกลับไปที่หน้าแรกของบทเรียนออนไลน์ให้คลิกที่ลิงค์ข้อความ หน้าแรกได้ทั้งแถบเมนูด้านบน
และแถบเมนูด้านซ้ายมือ