แบบทดสอบ เรื่องการแสดงผลออกทางหน้าจอ


https://sites.google.com/a/nmk.ac.th/bussayamart/hnwy-kar-reiyn-ru12    https://sites.google.com/a/nmk.ac.th/bussayamart/student-works